Burn-out voorkomen met de Vitality Mind Challenge®

Signaleer stress en voorkom verzuim

De Vitality Mind Challenge®

0
0
0
8000

Bestel de VMC voor jouw organisatie

Word VMC Coach

Inloggen NCPSB Coachpool & verandermanagers

Nog geen inloggegevens?

Burn-out voorkomen met de Vitality Mind Challenge®

Wat maakt de VMC® Uniek?

Wetenschappelijk bewezen instrument

Bewustwording van zelfondermijnende gedragspatronen

Zorgt voor urgentie om verantwoordelijkheid te nemen voor jezelf

Het enige instrument waarmee je burn-out voorkomt

Maakt onbewust gedrag zichtbaar

Voorspelt het risico op burn-out tot 1 jaar vooruit

Burn-out voorkomen?

Wat betekent de VMC voor haar opdrachtgevers?

Als je iets niet weet, kun je er ook niets aan doen. Omdat je het niet weet, houd je een voortdurende worsteling in stand.

Veel mensen plaatsen problemen buiten zichzelf en wijzen daardoor naar anderen. De confrontatie met zichzelf vermijden ze en maken een ander verantwoordelijk voor hun emoties, gedrag en angsten. Dit levert in de praktijk problemen op in de communicatie waardoor mensen zichzelf verliezen, en in ruzies en onbegrip verzeild raken.

Mensen zijn zich hier niet bewust van. Ze denken werkelijk dat een persoon of situatie hen dit aandoet. Zo blijft dit patroon in stand. De ander reageert op exact dezelfde wijze, waardoor de interactie escaleert. De enige wijze om dit patroon te doorbreken is mensen te helpen naar zichzelf te kijken. De moeilijkheid bij het doorbreken van het patroon is dat dit onbewuste en zelfondermijnende gedragspatronen zijn waarmee een persoon is vereenzelvigd.

De VMC® is het enige instrument ter wereld dat in staat is om de onbewuste zelfondermijnende gedragspatronen bloot te leggen. Door te werken met de VMC® zijn wij in staat mensen te helpen met bewust te worden van hun eigen gedrag, invloed op stress en de interactie met de omgeving.

Doordat wij mensen helpen verantwoordelijk te nemen voor hun eigen gedrag, dragen wij bij aan het terugbrengen van psychische overbelasting en burn-out met 96,2%. Door de voorspellende waarde van de VMC® zijn wij tevens in staat om de mate van stress en burn-out te voorspellen bij organisatieverandering en spanningen in de wereld zoals Corona.

Met de VMC® realiseer je dat mensen verantwoordelijkheid voor zichzelf nemen.

Alle voordelen op een rij

Online instrument

De VMC® legt verborgen burn-outs bloot

98,6% (h)erkent de uitslag als exact juist

Geen langdurige coachtrajecten, binnen 1 maand weerbaar

80% van de mensen zien een burn-out niet aankomen. De VMC® wel.

96,2% van uitval door psychische overbelasting voorkomen

Oorzaak van de mogelijke uitval is bekend

Mensen snappen eindelijk wat de oorzaak is van hun probleem

Iedereen heeft het over het stress probleem. De VMC® pakt het echt aan.

Risico op uitval is 9-12 maanden vooruit bekend

Voorkomen van stagnerende (werk)processen

Terugdringen van verzuimkosten door psychische overbelasting met 96,2%

De VMC® uitslag is door iedereen te begrijpen

Er is geen ontsnappen mogelijk; de resultaten dringen tot de kern door.

Voorkomen van menselijk leed

Welke ondernemer wil de vmc® nou niet voor zijn medewerkers?

De VMC® heeft mij een goed beeld gegeven van mijn competenties en mentale vitaliteit. Veel van de competenties en indicatoren in de test gaven een resultaat naar mijn verwachting. Interessant waren een paar verrassende scores. VMC® haalde haarfijn zaken boven water, waarvan ik me niet bewust was, maar die wel een flinke impact hebben op mijn welbevinden en werkplezier. Welke ondernemer wil dat nou niet voor zijn medewerkers.

Anneke Faber

"Dit zou iedereen moeten doen. Als 80% een burn-out niet ziet aankomen, welk risico loop ik dan?"

Risico op uitval is 9-12 maanden vooruit bekend

98,6% (h)erkent de uitslag als exact juist

Terugdringen van verzuimkosten door psychische overbelasting met 96,2%

Er is geen ontsnappen mogelijk; de resultaten dringen tot de kern door.

Is de Vitality Mind Challenge® vergelijkbaar met andere gedrag- en stresstools?

Niet vergelijkbaar

Er is geen ander instrument vergelijkbaar met de VMC®.

VMC® is uniek

Aanbestedingsprocedures zijn niet nodig omdat de VMC® uniek is in de wereld.

pre-cognitief

De gedrag- en stesstools zijn cognitief, de VMC® meet op pre-cognitief niveau stressfactoren.

64 miljard

Iedere VMC® is uniek omdat er 64 miljard mogelijke uitkomsten zijn.

Veel gestelde vragen

Wetenschappelijke toetsing VMC methode

Gebaseerd op een meta-analyse van ruim 200 wetenschappelijke onderzoeken naar de oorzaken van stress en burn-out, heeft Theo Immers (BSc, MSc en MBA) twintig competenties en indicatoren vastgesteld die significant bepalend zijn voor de uitval door psychische overbelasting en burn-out. De competenties en indicatoren die voortkomen uit deze meta-analyse vormen de basis van de VMC methode. De VMC is vooraf uitvoerig getest om te garanderen dat de vragen intern valide zijn: meten de vragen de juiste zaken op pre-cognitief niveau? In dit hoofdstuk gaan we in op de specifieke keuze voor de pre-cognitieve methode, de techniek waarop de VMC is gebaseerd en tot slot de methode waarmee de VMC voor bevordering van betrouwbaarheid en validiteit is getoetst.

Keuze pre-cognitief

De keuze om te focussen op pre-cognitief niveau is een zeer bewuste keuze. Meten op pre-cognitief (onbewust) niveau is essentieel om stress en burn-out te voorkomen, aangezien de grote meerderheid (80%) uitval door stress en burn-out op cognitief niveau niet ziet aankomen. De overige 20% wordt zich pas te laat bewust van de symptomen, waarbij de burn-out en stressklachten al manifesteren in het dagelijks leven.
Veel reguliere onderzoeks- en behandelmethoden zijn gericht op het verhelpen van de klachten (curatief), in plaats van het voorkomen daarvan (preventief). Op deze wijze worden voornamelijk de symptomen verholpen, maar de oorzaak van de stress of burn-out komt niet of nauwelijks boven water. Behandelingen op symptoomniveau komen veelal te laat om uitval te voorkomen.

Basis VMC

Theo Immers is gevraagd, gezien zijn verleden en wetenschappelijke achtergrond, om een preventieve methode te ontwikkelen om anderen leed te besparen. Hij heeft ruim vier jaar onderzoek verricht om een methode te vinden die preventief stress en burn-out kan detecteren. Dit resulteerde in een zeer geavanceerd rekenmodel gebaseerd op ruim 100 vragen. Het rekenmodel is dankzij golfvergelijkingen en artificial intelligence (AI) in staat de deelnemer op pre-cognitief niveau antwoorden te laten invullen, wat leidt tot ruim 60 miljard mogelijke uitkomsten. Iedere uitslag is daardoor persoonlijk.

Toetsing effectiviteit van de VMC methode

De onderzoeksmethode van de VMC is uitvoerig getoetst. Allereerst om de objectiviteit van de vragenlijst te waarborgen. Het is belangrijk voor de kwaliteit van de meting dat de vragen geenszins suggesties opwekken bij de deelnemer.
Vervolgens is gekeken of de VMC methode voldoet aan drie criteria: accuraatheid, reproduceerbaarheid en significant effectief wanneer de behandelgroep vergeleken wordt met een controlegroep.

 • Accuraatheid:
  98,2% van de deelnemers geeft aan dat de uitslag van de VMC vragenlijst volledig juist is na bespreking met de VMC coach.
 • Reproduceerbaar:
  De VMC 100% reproduceerbaar; wanneer dezelfde handelingen verricht worden levert dit elke keer eenzelfde uitkomst op.
 • Significant resultaat:
  Tot slot is ook getoetst of de VMC een significant effect heeft op het voorkomen van uitval door stress en burn-out. Hiervoor zijn twee groepen samengesteld van ieder 341 personen. 
Alle deelnemers van beide groepen hebben eerst de VMC vragenlijst ingevuld. Op basis van de uitslag en kenmerken als man/vouw, leeftijd, etc. zijn twee homogene groepen samengesteld, zodat de resultaten daadwerkelijk toegeschreven kunnen worden aan de behandeling. 
De behandelgroep is behandeld met de VMC methode en de controlegroep heeft enkel een behandeling gekregen met reguliere coaching.

  De VMC behandeling bestaat uit het invullen van de online vragenlijst, een terugkoppelingsgesprek van de resultaten met een gecertificeerde VMC coach en wanneer nodig vervolg coaching.

  Na 1 jaar is in de controlegroep 17,1% van de medewerkers uitgevallen door stress en burn-out. In de onderzoeksgroep is 0,6% van de medewerkers uitgevallen door stress en burn-out. 
Uit de vergelijking van deze cijfers, gebaseerd op de groep die de behandeling heeft gekregen en de controlegroep, valt te concluderen dat de VMC methode 96,2% van het verzuim door stress en burn-out voorkomt.

  Deze cijfers worden keer op keer bevestigd wanneer wij organisaties begeleiden bij het preventief behandelen van stress en burn-out, wat erop wijst dat de cijfers voortkomend uit het onderzoek betrouwbaar zijn.

  Trendbreuk

  Ondanks alle goede bedoelingen van diverse tools om mensen te behoeden voor uitval door stress en burn-out is het nog geen enkele tool gelukt om een trendbreuk te realiseren in de groei van het aantal mensen met stress en burn-out. Gezien de resultaten van de VMC methode in dit wetenschappelijk opgezette onderzoek, is deze als enige in staat de trendbreuk te realiseren.

Kerncijfers stress en burn-out

  • Ruim de helft van de beroepsbevolking heeft nu sterk verhoogd risico op verzuim door stressklachten, overspanning of burn-out. Uit ons recente onderzoek tijdens de lock-down t.g.v. de Corona pandemie komt naar voren dat 56% van de werkende mensen een risicoprofiel heeft om tussen nu en een jaar uit te vallen door psychische overbelasting.
  • 37,1% van de beroepsbevolking verzuimt al regelmatig door stressklachten, overspanning of burn-out (bron: TNO).
  • De ruime meerderheid - 80% - van mensen zien hun uitval niet aankomen.
  • Circa 75% van de (fysieke) klachten waarmee mensen naar de huisarts gaan, zijn gerelateerd aan stress.
  • 17,1% van de beroepsbevolking met dit soort klachten zit in de acute gevarenzone met een sterk verhoogd risico langdurig uit te vallen (bron TNO, NCPSB).
  • De gemiddelde duur van stress gerelateerd verzuim is de afgelopen jaren fors toegenomen naar 220 dagen (2018, bron: Arboned).
  • De werkelijke verzuimkosten bedragen circa 2,5 x de loonsomkosten van een uitgevallen medewerker (bron: Arboned). Hierin is bijvoorbeeld inbegrepen inhuurkosten, werkuren vanuit management, HRM, bedrijfsarts, arbeidsdeskundige en faalkosten.
  • Met de aanpak van het NCPSB kan 96,2% van psychisch verzuim worden voorkomen.

 

Kerncijfers over coaching bij stress en burn-out

De praktijk laat zien dat de preventieve aanpak van NCPSB werkt. Maar liefst 96,2% van het psychische verzuim wordt voorkomen door inzet van de Vitality Mind Challenge (VMC) in combinatie met coaching. Deze resultaten zien we keer op keer bevestigd in de organisaties die ervoor hebben gekozen hun medewerkers preventief te 'screenen' op stressoren en hoe zij hiermee omgaan. Omdat 80% van de mensen hun uitval zelf niet ziet aankomen richt de aanpak van het NCPSB zich preventief op alle medewerkers. Daarom ook op diegenen die zich ogenschijnlijk “goed voelen". Dit leidt tot echte preventie en (onverwachte) uitval kan hierdoor worden voorkomen.

Benodigd aantal preventie-gesprekken om 96,2% van de burn-outs te voorkomen bij een onderzoekspopulatie van 100 medewerkers

Groep 1:
46% (46 deelnemers) hebben genoeg aan een uur coaching over de uitleg van hun resultaten. Deze groep heeft geen verdere coaching nodig. Bewustwording van persoonlijke risicofactoren geeft deelnemers de mogelijkheid om daar zelf beter mee om te gaan.
Groep 2:
27% (27 deelnemers) hebben gemiddeld 4,3 uur coaching nodig om preventief uitval te voorkomen. Kenmerk van deze groep is dat de deelnemers, en hun omgeving, zich meestal niet bewust zijn van het risico op uitval. Achteraf zeggen deze deelnemers vaak: “er waren wel degelijk signalen”.
Het risico op langdurige uitval is de komende maanden niet direct aanwezig maar wel op langere termijn. Men verzuimt nog niet.
Groep 3:
22% (22 deelnemers) hebben ook gemiddeld 4,3 uur coaching nodig om preventief uitval te voorkomen. Deze groep heeft gemiddeld geen langere coaching nodig maar wel een complexere benadering. Ook is de spreiding groter, namelijk van 2 uren coaching tot 11 uren coaching.
Dit is ook de groep waarbij er al (kort en/of frequent) verzuim is maar nog geen langdurige uitval. Er is een zeer verhoogd risico dat langdurige uitval binnen een aantal maanden zal plaatsvinden. Preventieve coaching is zeer urgent.
Groep 4:
5% (5 deelnemers). Deze groep heeft twee subgroepen. Deze deelnemers moeten in alle gevallen worden doorverwezen naar de huisarts. Deze groep heeft langdurige behandeling nodig. Het NCPSB kan dit getal niet onmiddellijk verlagen.

Wanneer iemand in deze groep terecht komt kan er helaas geen preventieve coaching meer plaatsvinden.

Subgroepen:
Groep 4A:
Als de VMC® factoren Stress en Stress Management in het rood staan heeft deze deelnemer al een burn-out.
Groep 4B
Als het totale VMC® indexcijfer zwaar onvoldoende is (lager dan 0.78) is het mogelijk dat er behalve een burn-out ook andere klinische problematiek aanwezig is.

Visie op curatief vs. preventief coachen bij stress en burn-out

Uit de kerncijfers blijkt dat preventief coachen van medewerkers een geringere investering is dan het curatief behandelen van medewerkers die uitgevallen zijn door psychische overbelasting (waaronder burn-out).

Curatief begeleiden

Een persoon die uitvalt met een burn-out verzuimt ruim 220 dagen van het werk. De persoon moet zowel lichamelijk als mentaal herstellen om het werk weer te kunnen hervatten. In de reguliere zorg wordt geadviseerd om eerst 2 tot 3 maanden rust te nemen alvorens te gaan werken aan herstel. Dit herstellen gebeurt al dan niet onder intensieve begeleiding van therapeuten en psychologen.
Mensen die heel dicht tegen een burn-out aanzitten of al middenin de burn-out zitten, hebben vaak allerlei ideeën bedacht om van hun klachten af te komen. Maar ze kunnen zich er niet meer 'uitdenken'. Door de stress gaat je ratio achteruit en heb je chaos in je hoofd. Je kunt de zaken niet meer goed ordenen, je kan je slecht concentreren en zelfreflectie toepassen lukt ook niet meer. Allemaal vaardigheden die je nodig hebt voor gerichte coaching.
Wanneer de energie te ver is weggelekt beperkt een persoon zich vaak onbewust tot zichzelf staande houden, taakgerichtheid en hard werken. En om niet overweldigd te worden door veranderingen en ontwikkelingen trekt hij zich terug in de eigen veilige cocon en gaat uit verbinding met de omgeving.
De meeste mensen die een burn-out hebben gehad, geven aan dat zij nooit weer helemaal 'de oude' zijn geworden en dat het energieniveau lager blijft dan voorheen. Dit komt doordat het zelf ondermijnende gedragspatroon (en de onderliggende pijn/angst) wat de bron was voor de burn-out niet is doorbroken. Dit wordt bevestigd in de wetenschappelijke literatuur die te vinden is over burn-out.

Preventief coachen

Door preventief mensen te helpen voorkomen dat ze een burn-out krijgen, besparen we de mens en de organisatie veel leed en een lange hersteltijd. Omdat 80% van de mensen hun eigen eigen burn-out niet ziet aankomen, helpen we ze met de VMC® om preventief onbewuste zelf ondermijnende gedragspatronen in beeld te brengen. Na dit inzicht krijgt de persoon handvatten om deze patronen te herkennen en om te zetten in stressvrije gedachten, gevoelens en handelingen.
Door preventief te werken houdt de persoon zijn energieniveau op peil en zijn ze nog in staat hun gedachten te ordenen, te concentreren en zelfreflectie toe te passen. We voorkomen dat onbewust levensenergie weglekt waardoor ruimte is voor pro-activiteit, problemen oplossen, initiatieven, omgaan met veranderingen en persoonlijke ontwikkeling.

Businesscase

In dit document is een businesscase opgenomen wat de kosten zijn voor een organisatie bij langdurige uitval door psychische overbelasting en de besparing van preventie.

De relatie tussen stress, organisatiecultuur en productiviteitsverlies

Problemen en gedoe binnen de organisatie leiden onherroepelijk tot stress en verlies van de productiviteit. Hoe langer je wacht met interventies, hoe meer sluimerende 'brandhaarden' ontstaan. Wanneer medewerkers bezig zijn met gedoe, leidt hen dat af van hun echte werk. Denk hier bijvoorbeeld aan roddelen, besluiteloosheid in vergaderingen, zoeken naar antwoorden, wij-zij strijd, ziekte opvangen. In organisaties zonder stress en gedoe halen medewerkers een arbeidsproductiviteit van circa 90% (fase 0). Onze ervaring is dat in organisaties met gedoe de productiviteit daalt naar gemiddeld 50% – 60%; een verlies van ruim 30% productiviteit door energieverlies, piekeren, zorgen maken, onvrede en verslechterde onderlinge verhoudingen.

Niet bijsturen is de ellende omarmen


Door de toename van stress als gevolg van de veenbrand, neemt ook de passie, bevlogenheid, betrokkenheid en zingeving af. Het is dan een kwestie van tijd dat de veenbrand omslaat naar een uitslaande brand die ook waarneembaar is voor de omgeving (klanten, leveranciers, financiers, familie).
Het doel van NCPSB is om zo dicht mogelijk bij Fase 0 te komen; een organisatie waarin medewerkers hun verantwoordelijkheid nemen voor hun rol en plek in de organisatie. Wanneer door omstandigheden zoals veranderingen in wet- en regelgeving, crisis, groei, krimp, etc. onbalans in de organisatie ontstaat, nemen sleutelfiguren hun verantwoordelijkheid om onderstromen te duiden en hierop interventies te doen. Onbalans is niet te voorkomen, wel de wijze waarop je hiermee omgaat.
Om de veenbrand(en) snel op te sporen adviseren wij een Vitality Company Scan (VCS) uit te voeren. Deze scan legt haarfijn bloot waar de veenbrand uit bestaat, waar die zich bevindt en welke interventies gedaan moeten worden om in control te komen.
Voor meer informatie over de VCS kunt u contact met ons opnemen.

Wij hebben geen stressproblemen in de organisatie.
Hoe zou ik dan de VMC® in kunnen zetten?

De VMC® is primair ontwikkeld om mensen preventief te helpen om niet aan psychische overbelasting door stress ten onder te gaan. Hiervoor heeft de tool al ruimschoots zijn meerwaarde aangetoond; we voorkomen aantoonbaar 96,2% van het psychische verzuim.
Naast deze functionaliteit van de VMC® kent de tool nog andere toepassingsmogelijkheden die we graag voor het voetlicht brengen.

Gedrag voorspellen tijdens veranderprocessen

Interventies op gedragspatronen en onderstromen zorgen ervoor dat medewerkers en leiders ander gedrag gaan vertonen. Per definitie levert het leren van nieuw gedrag stress op. Nieuw gedrag aanleren en aanwennen kost moeite en dat gaan mensen graag uit de weg. Zodra nieuw gedrag verwacht wordt, steken oude overlevingsmechanismen de kop op als houvast.
Met de inzet van de VMC® tijdens veranderprocessen wordt voorspelbaar hoe (groepen) mensen zich gaan gedragen, omdat de tool de stressfactoren en overlevingsmechanismen haarfijn in beeld brengt. Leiders van veranderingen weten zo precies wat ze kunnen verwachten bij zichzelf en de medewerkers. Met dit inzicht kan tijdig geanticipeerd worden op het voorkomen van contraproductief gedrag en vervelende situaties, zodat je als leider tijdens de verandering in control blijft.

Teambuilding

Teambuilding inzetten als symptoombestrijder, daar zijn we niet van. Maar wanneer de wortels van de organisatie goed en stevig staan en iedereen hierin vol zijn/haar rol neemt, dan is teambuilding een zeer nuttig instrument om de binding in het team te verankeren en verder te verstevigen. 
Met behulp van de VMC® kan dan gezorgd worden voor het noodzakelijke inzicht wat mensen gaan doen wanneer het spannend wordt. En dit overkomt ieder team van tijd tot tijd, zelfs stevig verankerde teams.
Door als teamleden van elkaar te weten welk gedrag naar boven komt in spannende tijden, kunnen teams hierop anticiperen.

HR business partner

De VMC® tool is ook bij uitstek een instrument dat de HR business partner kan inzetten. Bijvoorbeeld in het kader van strategisch personeelsbeleid en/of het reduceren en voorkomen van verzuim voor de bedrijfscontinuïteit en zo bijdragen aan de winstgevendheid van de organisatie. Een vitaal personeelsbestand is van groot belang voor het succes van de organisatie, profit en non-profit, en de HR business partner heeft hier een sleutelrol in.

"Iedere leider wil het stuur in handen hebben, in control zijn. Ook in lastigere tijden."

Belangrijk om te stellen is dat psychische overbelasting niet noodzakelijkerwijs alleen wordt veroorzaakt door de werksituatie. Ook problemen in de privé-situatie kunnen aanleiding geven tot psychische overbelasting. Via de VMC maken we inzichtelijk waar de bron van de stress zit, zodat gerichte interventies gedaan kunnen worden.

Organisaties kunnen ervoor kiezen om aan de hand van alle VMC uitslagen op meta-niveau een trendanalyse uit te voeren. Aan de hand van de trendanalyse verkrijgt de organisatie inzicht waar veel stressbeleving is en waar minder/weinig aan de hand is. Op basis van deze inzichten kan besloten worden nader onderzoek in te stellen om te achterhalen waarom op bepaalde plekken meer/minder stressbeleving is.

Werkgerelateerde stress is vaak een symptoom van gedoe in de onderstroom van organisaties. Wij vergelijken dit met een veenbrand; de sluimerende onderstroom die onbewust veel stress veroorzaakt bij personen. Omdat deze stress subtiel aanwezig is en vaak beschouwd wordt als normaal, is dit een grote risicofactor voor het onverwachts uitvallen van mensen met een burn-out. Wanneer een organisatie de veenbrand laat sluimeren is het een kwestie van tijd dat de veenbrand overgaat in een uitslaande brand (meer uitval en personeelsverloop).

Op het niveau van het organisatiesysteem of het teamsysteem kan dan een systemische analyse uitgevoerd worden wat de wortels zijn van de onbewuste (systeem)stress en het gedoe. Vaak zien we in de systeemwortels een onbalans terug, die door gerichte interventies verstevigd kan worden en de verborgen burn-out bij de medewerkers verdwijnt.

In dit geval is het belangrijk dat het management de wil heeft om hier wat mee te doen. Vanuit deze optiek verwachten wij dan ook altijd commitment van het hoogste management om gerichte interventies te doen omwille van de gezondheid van het gehele systeem.

De individuele medewerker is altijd een onderdeel van omringende systemen zoals werk, gezin, familie, maatschappij en eventueel verenigingen. Een persoon leeft in al deze systemen en wordt daardoor bewust en onbewust geconditioneerd. Daarom zal de coachvraag altijd in deze context beschouwd worden.

Tijdens het eerste gesprek na het maken van de VMC concentreren we ons met name op het inzicht in ondermijnende gedragspatronen, stressbeleving en stressbeheersing. In vervolggesprekken staat het weerbaar maken van de persoon binnen zijn systemen en het doorbreken van de gedragspatronen centraal. Dit doen we aan de hand van een breed pallet aan interventies passend bij de persoon. NCOW heeft een landelijke coachpool bestaande uit coaches met diverse achtergronden, zodat maatwerk geleverd kan worden.

Na de coaching willen we dat de persoon versterkt op eigen kracht verder gaat. Hiervoor hebben we een speciaal programma ontwikkeld om de weerbaarheid te verankeren. De dienst die we hiervoor leveren is Vertragen. Dit kan zowel klassikaal, 1 op 1 als via e-learning. Meer informatie hierover vindt u op vertragen.nl.

Oorzaken in werk vs. oorzaken in privé situatie

Zie ook de antwoorden op interventies voor organisaties, management en de individuele medewerker.
Bij een (dreigende) burn-out wordt vaak geadviseerd om thuis rust te nemen. Echter, wanneer de wortels van de stress in de thuissituatie liggen (familie systeem) dan heeft dit een averechts effect. Daarom vinden wij een systemische analyse bij onze begeleiding cruciaal om de juiste interventies te doen.

Wat doet stress met ons lichaam?

De wortel van alle stress is pijn en/of angst (voor pijn). Het menselijk systeem is gericht op overleven tegen elke prijs. Wanneer deze overleving in gevaar komt, wordt stress geactiveerd. Stress heeft grote gevolgen voor het lichaam. De wetenschap stelt zelfs dat ruim 75% van alle (fysieke én psychische) klachten waarmee iemand langs gaat bij de huisarts veroorzaakt wordt door stress.

Het emotionele brein stuurt ons limbische systeem aan wat verbonden is met elk orgaan in ons lichaam. Het stuurt de emoties en de overlevingsreacties (waaronder zelf ondermijnende gedragspatronen die we al vroeg in ons leven hebben aangeleerd). Wanneer (denkbeeldig) gevaar dreigt, geeft het emotionele brein in een paar milliseconden een signaal af dat alle bezigheden van het cognitieve brein opschort en alle activiteiten opschort. Als gevolg van zware en/of langdurige stress is het emotionele brein in staat om de neo-cortex (voorhoofdskwab) offline te zetten. Het verliest daarmee het vermogen om informatie te analyseren en gedrag te sturen. De reflexen en het instinctieve gedrag nemen het dan over en we zijn ook niet meer in staat te handelen met het oog op onze beste belangen op langere termijn.

Doordat het emotionele brein, via het limbische systeem, invloed heeft op alle organen, kan bij langdurige activering van al deze organen het lichaam fysieke klachten gaan vertonen. Het bekendste voorbeeld is hartkwalen als gevolg van een verhoogde productie van adrenaline en noradrenaline. Maar ook verstijving van spieren, veroudering van de huid, onverklaarbare vermoeidheid, hoge bloeddruk, steeds terugkerende verkoudheid (of andere infectieziektes) en ingewands- en huidklachten. Het is daarom van groot belang om via de zelf ondermijnende gedragspatronen (via de VMC®) de onderliggende angst/pijn te achterhalen en deze te verzachten of weg te nemen. Want vaak is de pijn/angst een denkbeeldige angst/pijn die met coaching verzacht/verholpen kan worden.

Wat activeert het stress mechanisme?

Het potentiële gevaar voor de overleving van een persoon heeft hij (of zij) in het verleden ervaren. Deze informatie ligt opgeslagen in ons brein. Wanneer iets gebeurt dat deze oude informatie actueel maakt, wordt stress geactiveerd. Op basis van prikkels, afkomstig uit onze zintuigen, herkent ons brein deze oude ervaring en voordat de neo-cortex hier een verstandig besluit op heeft genomen, heeft het emotionele brein al gereageerd.

Stress is volledig afhankelijk van de persoon en zijn of haar verleden. Maar naast deze ervaringen uit het verleden zijn er tal van andere oorzaken aan te wijzen die stress veroorzaken. Dit kan een zware lichamelijke en/of psychische belasting zijn, maar ook traumatische ervaringen of langdurige blootstelling aan een onzekere toekomst.

In organisaties zien wij vaak stress veroorzaakt worden door een scheve balans in geven en nemen, onvoldoende erkenning krijgen voor het werk, sluimerende conflicten en gedoe, het ontbreken van een zinvolle bijdrage, het ontbreken van heldere uitvoeringskaders en/of een onzekere bestemming van de organisatie.

In privé situaties kan de familiedynamiek een belangrijke bron van stress zijn. Tijdens de lock-down periode door de Corona pandemie zien wij dat werknemers meer stress krijgen doordat gezinnen langdurig dicht op elkaar zitten, zonder de kans om te ontspannen (stressmanagement). Ook het ontbreken van een duidelijk toekomstperspectief draagt bij aan de stress ontwikkeling en het uit (fysieke) verbinding zijn met andere mensen.

Persoonlijkheidskenmerken en invloed op stress en burn-out.

Mensen worden al vroeg in hun leven geleerd (tot hun 7e levensjaar) om op een bepaalde manier met situaties om te gaan. De reden dat het kind zich aanpast in zijn of haar gedrag is dat het graag erkenning en binding wil ervaren met de opvoeders. Het gedrag dat een kind vervolgens laat zien is een overlevingsmechanisme om via het gewenste gedrag erkenning te krijgen en/of opgenomen te worden. Deze overlevingsmechanismen hebben als functie om zichzelf staande te houden in het gezin, groepen, werk, maatschappij, etc. Het mechanisme voorkomt angstgevoelens zoals afwijzing, buitensluiting en isolatie.

Het is onze ervaring dat de mate van stressontwikkeling niet perse afhangt van of iemand introvert of extravert is. Ieder mens is uniek in zijn stressbeleving en -beheersing. Zie ook de oorzaken van stress.

Voor dit onderdeel verwijzen wij graag naar 'Interventies gericht op management en organisatie', en dan specifiek het onderdeel trendanalyse. Door met regelmaat een meting uit te voeren met de VMC bij de medewerkers binnen de organisatie, kunnen wij een trendanalyse maken die 1) de stress laat zien op dat moment en 2) de ontwikkeling laat zien tussen verschillende meetmomenten.

De trendanalyse is een analyse op de metadata van alle ingevulde VMC's. Door een anonieme koppeling te maken tussen de uitslag en dienst/sector/afdeling/... kan een beeld worden verkregen specifiek in een bepaald gebied van de organisatie.

Het probleem van een burn-out is dat 80% van de mensen die een burn-out hebben gehad deze niet hebben zien aankomen. Het uitvallen van deze medewerker is niet alleen een schok voor de persoon, maar ook voor de zakelijke en privé omgeving. Het gevolg is veel menselijk leed, continuïteitsproblemen met als gevolg van kennis en vaardigheden en toename van de werkdruk bij collega's. Dit alles leidt tot gigantische verzuim- en faalkosten omdat een burn-out 6 tot 9 maanden doorlooptijd heeft.

De oplossing is te vinden in preventie door mensen bewust te maken van hun onbewuste ondermijnende gedragspatronen. Alleen zo is te voorkomen dat mensen hun burn-out niet zien aankomen, zodat ze verantwoordelijkheid kunnen nemen voor zelfsaboterend gedrag. De VMC® is de enige tool in de wereld die in staat is om de onbewuste ondermijnende gedragspatronen in kaart te brengen. In combinatie met doelgerichte coaching is een persoon in staat om versterkt en weerbaar op eigen kracht verder te gaan. Om de gedragsverandering te verankeren richting meer zelfbewustzijn, adviseren wij naast coaching het programma Vertragen te volgen. Dit kan klassikaal, 1 op 1 en online gevolgd worden. Voor meer informatie: www.vertragen.nl.

Hoe ziet het VMC proces er uit?

Wanneer de organisatie (of het individu) besluit om preventief met de VMC® aan de slag te gaan, ontvangt de organisatie de aangevraagde inlogcodes voor het maken van de VMC®. Het proces bestaat uit 2 hoofdfasen.

Fase 1
De vragenlijst wordt online door de deelnemer(s) ingevuld (100 vragen). Het invullen duurt circa 20 minuten. Nadat de vragenlijst is verstuurd, worden de resultaten doorgestuurd naar de VMC® coach om deze te bespreken met de deelnemer. Tijdens het bespreken van de resultaten concentreren we ons met name op het inzicht in zelfondermijnende gedragspatronen, stressbeleving en stressbeheersing.

Fase 2
In eventuele vervolggesprekken staat het weerbaar maken van de persoon binnen zijn systemen en het doorbreken van de gedragspatronen centraal. Dit doen we aan de hand van een breed pallet aan interventies passend bij de persoon. NCOW heeft een landelijke coachpool bestaande uit coaches met diverse achtergronden, zodat maatwerk geleverd kan worden.

Na de coaching willen we dat de persoon versterkt op eigen kracht verder gaat. Hiervoor hebben we een speciaal programma ontwikkeld om de weerbaarheid te verankeren. De dienst die we hiervoor leveren is Vertragen. Dit kan zowel klassikaal, 1 op 1 als via e-learning. Meer informatie hierover vindt u op de website vertragen.nl.

TOP